Articles matching “Izawa”

  1. Yusuke Izawa, Hidehiko Masuhara, Carl Friedrich Bolz-Tereick, Youyou Cong, Threaded Code Generation with a Meta-Tracing JIT Compiler, pp. 2:1-11, PDF, DOI. Volume 21, no. 2 ( 2022)
The JOT Journal   |   ISSN 1660-1769   |   DOI 10.5381/jot   |   AITO   |   Open Access   |    Contact