Articles matching “Gregersen”

  1. Allan Raundahl Gregersen, Bo Nørregaard Jørgensen, Extending eclipse RCP with dynamic update of active plug-ins, pp. 67-89, PDF, HTML, DOI. Volume 6, no. 6 (July 2007)
The JOT Journal   |   ISSN 1660-1769   |   DOI 10.5381/jot   |   AITO   |   Open Access   |    Contact